08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Sjukskrivning – rotatorcuffruptur

Innan operation

Försäkringskassan

Försäkringskassan bestämmer över sjukskrivningstidens längd. Läkarens roll är att rekommendera en sjukskrivningstid och följa socialstyrelsens rekommendationer. Heltidssjukskrivningar som överstiger rekommendationerna ersätts inte alltid av försäkringskassan. I praktiken brukar det dock sällan bli problem med deltidssjukskrivningar.

Akut rotatorcuffruptur

Du får vanligen en hög prioritet om du drabbats av en akut rotatorcuffruptur. Denna skall alltid opereras. Därför skall du inte behöva vara sjukskriven någon längre tid innan en operation av en avsliten sena.

Kronisk rotatorcuffruptur

Om du drabbats av en sena som lossnat utan att du drabbats av en olycka så brukar inte själva senskadan ge några uttalade symptom. Har du ett arbete med många vridningar av armen och rotationsrörelser så kan det hugga till i axeln och vara besvärligt vid arbete med höjda armar. Om du har så stora problem att det inte fungerar på ditt arbete bör du försöka snabba på din tid för en eventuell operation. Många gånger kan du planeras direkt till en operation när diagnosen fastställts av din husläkare.

Efter operation

Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga

“Efter rotatorcuffsutur på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.”

Socialstyrelsens riktlinjer fungerar i stort bra för patienter som blivit opererade med en sensutur, men de tar inte hänsyn till att du skall genomgå en rehabilitering efter en axeloperation och att det kan vara en viss resväg till och från din sjukgymnast. Eftersom rehabiliteringen normalt sker under kontorstid så är det inte realistiskt att direkt efter en heltidssjukskrivning börja arbeta på heltid. Det normala är att du börjar arbeta på deltid för att känna av vad axeln tål och successivt provocera smärtgränserna. Du måste träna dagligen fram till det att du återfått stora delar av din rörlighet i axelleden.

Egen företagare

Är du egen företagare utan tung belastning så är det realistiskt att du kan vara i aktivitet på deltid redan efter en 2-4 veckor. Första 3 veckorna kan dock ibland vara relativt smärtsamma. Du har alltid mitella de första 4 veckorna efter en operation.

Har du ett stillasittande kontorsarbete, kan det bli problem om du sitter still framför ett tangentbord i 8-12 timmar per dag direkt efter operationen. Långvarigt stillasittande arbete leder lätt till sammanväxningar, stelhet och ökande smärtor. Dessa komplikationer kan en stelhet och en senare reoperation.

Arbete vid dator

Många patienter med små senskador och varierande arbeten har inte speciellt stora smärtor efter 3-4 veckor och uppnår snabbt en fin rörlighet. Det går då utmärkt att börja arbeta deltid.

Arbete inom serviceyrken, förskola, vård och omsorg

8-12 veckor heltid är en ganska vanlig sjukskrivningstid. Därefter får du börja prova att arbete på heltid. Men ibland behöver man en rehabilitering som är betydligt längre och kan då bara arbeta deltid.

Arbete inom byggnadsindustri, transportindustri och avfall

Det kan vara svårt att belasta axeln fullt ut första månaderna och 3-4 månaders sjukskrivning är inget ovanligt även vid operation av små senskador. Du bör i god tid innan operation diskutera tillfälligt förändrade arbetsuppgifter med din arbetsgivare. Det är viktigt att du diskuterar din situation med din arbetsgivare i god tid så att dina förutsättningar för att kunna återgå till arbete optimeras. Tung belastning tål inte axeln förrän efter 5-6 månader.

Arbete som väktare, polis, brandman eller något som innebär att klättra på stegar och tak

Det kan vara klokt att i god tid förbereda din arbetsgivare på att din sjukskrivningstid kan bli lång om du inte erbjuds arbetsuppgifter där du inte riskerar att utsättas för plötsliga ryck och plötsliga belastningar. Många arbetsgivare kan finna alternativa arbetsuppgifter under en begränsad tidsperiod. Finner man inga alternativa arbetsuppgifter är det vanligt med 5-6 månaders sjukskrivning, lite beroende av skadans storlek.

Vanliga frågeställningar

Halvtidssjukskrivning (50 %) innebär att du betraktas som arbetsför 4 timmar per dag oavsett hur många timmar du arbetar per vecka. Arbetar du deltid återgår du då till deltidsarbete.

Vid arbetslöshet blir du sjukskriven högst samma tid som du bär axellås d.v.s. 4-6 veckor.

Arbetar du som lärare kan du naturligtvis själv friskskriva dig under eventuella lov. Har du sedan svårt att återgå till heltidsarbete bör du kontakta din husläkare. Du får ingen ytterligare sjukskrivning från LÖWET.

Planera din återgång till arbete med din arbetsgivare

För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Du bör också förhöra dig om med din handläggare vid försäkringskassan om hur du kan få hjälp med återgång till arbete efter en operation.

Förlängning av sjukskrivning

Behöver du en förlängning av sjukskrivningen kontaktar du företagshälsovården, din husläkare eller den doktor som remitterade dig till operationen. På ortopedmottagningen blir du inte sjukskriven utöver socialstyrelsens rekommendationer. Det är viktigt för dig att veta att rent försäkringsmedicinska frågeställningar får en låg prioritet och långa handläggningstider.