08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Sjukskrivning – artros i nyckelbensled (akromioklavikularled)

Försäkringskassan

Det är försäkringskassan som bestämmer över en sjukskrivningstidens längd. Läkarens roll är att rekommendera en sjukskrivningstid. Därför är det inte säkert att försäkringskassan godkänner en längre sjukskrivningstid än de som rekommenderas av socialstyrelsen. Det är inte ovanligt att sjukskrivningar som överstiger rekommendationerna inte ersätts av försäkringskassan. I praktiken brukar det dock sällan bli problem med deltidssjukskrivningar. Socialstyrelsens beslutstöd har tagits fram för att minska onödigt långa heltidssjukskrivningar för sjukdomar i axelleden. Dokumentet bygger på en rimlighetsprincip och är väl förankrat i internationell praxis..

Sjukskrivning efter operation

Försäkningsmedicinskt beslutstöd enligt socialstyrelsen

“Efter operation vid impingementsyndrom på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete i upp till 3 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 6 veckor och vid tungt arbete i upp till 12 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.”

Kommentar:Heltidssjukskrivning efter en operation av inklämning är i de allra flesta fall mellan 2-6 veckor. Därefter blir du deltidssjukskriven i 4 veckor 25-50%. Du är deltidssjukskriven för att hinna med rehabiliteringen efter operationen.

Det är många gånger möjligt att utföra ett varierande arbete i kontorsmiljö på deltid redan efter 1-2 veckor. Kontorsarbete på heltid går oftast bra efter 6 veckor. Om du kräver att vara helt smärtfri innan du börjar arbeta så får du vänta väldigt länge. Vanligen uppemot ett år.

Det är helt normalt att det gör ont när du belastar axelleden de 3 första månaderna efter operationen. Du bör vara beredd på lite knäpp och knak i axeln, samt skärande och huggande smärtor. Det normala är att du börjar arbeta på deltid för att känna av vad axeln tål och successivt acceptera den kvarstående smärtan.

Du påskyndar dock det normalt läkningsförloppet genom att tidigt börja använda axelleden så normalt som möjligt. Det är inget som kommer “förstöras” av att du belastar axelleden. De vanligaste komplikationerna efter en axeloperation uppkommer av inaktivitet, inte av aktivitet.

Planera din återgång till arbete med din arbetsgivare

För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Du bör också förhöra dig om med din handläggare vid försäkringskassan om hur du kan få hjälp med återgång till arbete efter en operation. Handläggare vid försäkringskassan är en mycket fin resurs att tillgå vid diskussioner med din arbetsgivare. De kan redogöra för dina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.

Sjukskrivning

Förbered din arbetsgivare på att du kommer att opereras och att du kommer att ha en nedsatt funktionsförmåga första tiden på ditt arbete. Sjukskrivningstiden anger huvudsakligen den tid det tar för dig att kunna sköta ditt normalt arbete. Detta är inte sammankopplat med den tid det tar för att bli helt smärtfri.

Din axel kommer att göra ont när du belastar axeln de första 3-4 månaderna . Smärtan är i sig inte farlig. Den molande värken brukar ganska snart försvinna efter operationen. Kvar finns en mer huggande och stickande smärta som uppkommer i samband med belastning. Denna smärta är helt ofarlig och är sannolikt beroende på den ärrbildning runt nervändslut som skapas efter operationen. Belastar man axeln tidigt försvinner detta problem snabbare. Ett stillasittande arbete kan därför vara mer problematiskt än ett arbete med många tunga lyft.

Sjukskrivningstider

Sjukskrivningstiden efter en axeloperation är i genomsnitt 4 veckor. Sjukskrivningstiden är beroende av vilket sorts arbete du har, och om höger eller vänster axel opererats. Det är många gånger möjligt att utföra kontorsarbete på deltid redan efter dagar. Kontorsarbete på heltid går oftast bra efter 4-6 veckor. Har du ett arbete med många synnerligen tunga arbetsmoment kan det vara svårt att belasta axeln fullt ut de första 3 månaderna. Halvtids sjukskrivning innebär att du betraktas som arbetsför 4 timmar per dag oavsett hur många timmar du arbetar per vecka. Arbetar du deltid återgår du då till deltidsarbete. Vid arbetslöshet gäller särskilda regler med kortare sjukskrivningstid.

Behöver du en förlängning av sjukskrivningen kontaktar du företagshälsovården, din husläkare eller den doktor som remitterade dig till LÖWET. Detta bör du ordna med i god tid.

Arbetslöshet

2 veckor.

Arbete inom vård, omsorg, service yrken, affär och transport

Heltid 6 veckor, halvtid 4 veckor.

Kontorsarbete

Kontorsarbete, undervisning och forskning, varierande uppgifter. Lektioner, möten blandat med arbete vid PC eller telefon; Heltid 4 veckor, halvtid 4 veckor. Många patienter klarar dock av att återgå till arbete inom en vecka.

Tungt arbete inom väg och bygg

Lyft av tunga maskiner och tungt material eller klättring. Säkerhetsproblem (fångvård, väktare, poliser i yttre tjänst). Heltid 8 veckor, halvtid 4 veckor. Individualiserad bedömning.