08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

Sternoklavikularleden

“It would seem that complications are common in this rare surgical problem.” (Omer, 1967)

“The anatomy is not familiar to most orthopaedic surgeons, and there is a high risk of both intraoperative catastrophic and postsurgical complications when performing surgery in this region.” (Bicos and Nicholson, 2003)

“There have been fatal and nearfatal cases, culminating in two German surgeons being charged with manslaughter by negligence.” (Copeland, 1997)

Dessa uttalande sammanfattar den inställning till olika typer av kirurgi av sternoklavikularleden som genomsyrat axelkirurgin under flera decennier.

Sternoklavikularleden opereras sällan av den enkla orsaken att det är en riskfylld kirurgi.

De enda undantagen är infektion, tumör eller en akut ”bakre urledvridning” av sternoklavikularleden. Vid en bakre urledvridning kan nyckelbenet i värsta fall pressa mot hjärtats kärl. En bakre urledvridning måste dras till rätta eller opereras.

Operationer av sternoklavikularleden utförs vanligen på sjukhus som har en beredskap för att hantera komplikationer på hjärtat och stora kärl.

Akut smärta

Akut, svår smärta över sternoklavikularleden utreds primärt för att utesluta sjukdomar i hjärta och lungor. Akut AC-leds smärta skall därför inte handläggas av ortoped.

Kronisk smärta

Kronisk smärta över sternoklavikularleden (SC-leden) utreds inom primärvården med en CT eller MR och klinisk undersökning. Frågeställningen är bakre luxation, tumör eller infektion.

Diagnoser

Icketraumatisk subluxation av sternoclavikularleden

Konservativ behandling ger upp till 100% mycket goda resultat efter 8 år. Kirugisk behandling ger en hög frekvens komplikationer och reoperationer.

Artros i sternoklavikularleden

Vid artros i sternoklavikularleden bildas en knöl som syns tydligt på en del patienter.

Sternoclavikulär artros

Vid en kronisk smärta över SC-leden finner man vanligen artros i SC-leden. Artros i SC-leden är en del av det normala åldrandet och är synnerligen vanligt i 50-60 års åldern. I 70 års åldern har över 90% av befolkningen drabbats av artros i SC-leden. De flesta får inga smärtor utan blir bara lite oroliga över “knölen” som bildas av artrosen.

Artros i SC-leden har ett snällt förlopp. Det är inte farligt att belasta SC-leden fast det gör ont. Med åren blir leden stelare och stelare och smärtan försvinner. Det förefaller rimligt att belastning påskyndar denna process.

Vid SC-leds artros är vanligen den bästa lösningen att acceptera att det gör ont, gå vidare med livet och vänta på att smärtorna skall klinga av. Smärtorna klingar nästan alltid av inom en tidsrymd av några år. Enstaka undantagsfall med en uttalad artros och en mångårig intensiv smärta kan dock lämpa sig för operation. Sternoclavikulär artros handläggs i primärvården.

Tietzes sjukdom

Av oklar orsak så drabbas huvudsakligen män i 20-30 års åldern av en övergående svullnad och ömhet över sternoklavikularleden (eller något/några av de över revbenslederna). En övre luftvägsinfektion med hosta är ibland startskottet för problemen.

Vanligen går smärtorna över efter ett par veckor. Svullnaden kvarstår från några månader upp till ett år. Ibland kvarstår symtomen i flera år. Behandlingen är aldrig operation.

Tietzes sjukdom handläggs i primärvården.

Hypermobilitetssyndrom

Vid hypermobilitetssyndrom handläggs patienten av husläkare. Patienter med hypermobilitet skall undvika operationer. En del patienter med hypermobilitet får en främre instabilitet i sternoklavikularleden. Dessa patienter drabbas av frekventa främre urledvridningar av sternoklavikularleden. De första åren gör det ont. Med tiden utvecklas ett slitage av ledytan och en stabilare situation.

Främre urledvridning av sternoklavikularleden

Närmare 98% av urledvridningar i sternoklavikular leden går framåt. De flesta av dessa luxationer förblir instabila även efter en reponering. Med tiden utvecklas en artros i leden som stabilserar leden.

Konservativ behandling av en främre urledvridning ger goda resultat i upp till 70 % av fallen, acceptabla resultat i 20% av fallen och dåliga resultat i 10 % av fallen. Mot den bakgrunden kan det vara vettigt att vänta tills leden har utvecklat en stabiliserande och vanligen smärtfri artros innan man diskuterar operation. Operation av en stabil artros medför betydligt mindre risker än operationen av en instabilitet.

Bakre urledvridning av sternoklavikularleden

Detta är ett livshotand tillstånd. Uppemot 30% av patienterna har komplikationer från luftstrupe, matstrupe, stora kärl eller nervflätor. Därför måste en bakre urledvridning reponeras eller opereras. Riskerna för komplikationer av urledvridningen är större än riskerna i samband med reponering / operation.

Resultaten efter en reponering som sker inom 10 dagar är goda.

Bakre urledvridning hos patienter yngre än 23 år

I denna ålder är det inte ovanligt att det är tillväxtzonen som skadats och att man finner att en separat benbit glidit bakåt.

Visar en noggrann utredning att ingen påverkan på vitala organ kan man diskutera nödvändigheten av ett kirurgiskt ingrepp.